tahsin_sahintahsin...
64, KAYSERİ
pamukkalepamukkale
43, denizli
6666
56, Ankara
nesimseknesimsek
49, Ankara
Rukiye KaramanRukiye...
32, Afyon
smilesmile
, laughcity
sonbaharsonbahar
37, Yalova
Seyfi KaracaSeyfi ...
45, Bad walds

Are you sure you want to flag the poem Autre chanson